امکانسنجی، مکانیابی و تهیه طرح های تفضیلی محل های جمع آوری پردازش و دفع پسماند

جمع آوری پردازش و دفع پسماند

امکانسنجی، مکانیابی و تهیه طرح های تفضیلی محل های جمع آوری پردازش و دفع پسماند در شرکت مهندسین بوم پایش اصفهان با بالا ترین درجه کیفیت انجام می گیرید.

مدیریت عملیات یک محل دفن بهداشتی شامل مکان یابی مناسب محل دفن ، آماده سازی محل دفن و عملیات اجرایی و مهندسی در محل دفن می باشد. اولین گام در طراحی محل دفن ،انتخاب محل مناسب جهت دفن می باشد. درمکانیابی محل دفن بایستی به عواملی همچون توپوگرافی و زمین شناسی محل ، هیدرولوژی منطقه ، شرایط اقلیمی ، سطح زمین مورد نیاز ،خاک پوششی ، سطح آب زیرزمینی ، موقعیت زمین نسبت به توسعه شهر ، خصوصیات زباله دفنی ، کاربری زمینهای مجاور ،فاصله آبهای سطحی از محل دفن ،قیمت زمین و طول عمر جایگاه دفن و…. توجه داشت . در انتخاب و ارزیابی محل دفن مواد زائد جامد از معیارهاو شاخص های همچون الکنو(Oleckno ) ، دراستیک(Drastic ) ، وروش سازمان حفاظت محیط زیست(USEPA )و UNEP، بریتیش کلمبیا ،روش GISو روش غربال کردن منطقه ای و…. استفاده میشود وپس از امتیاز و وزن هر معیار رد و قبول مکان دفن مشخص میشود.