الهه زیلابی

الهه زیلابی بوم پایش اصفهان

الهه زیلابی

  • کارشناس ارشد منابع طبیعی- محیطزیست- ارزیابی و آمایش سرزمین
  • دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان
  • حوزه فعالیت: کارشناس سنجش از دور و GIS
  • سابقه فعالیت در پروژه‌های ارزیابی اثرات محیط زیست، مدیریت محیط زیست، امکان سنجی و مکان یابی، طرح‌های جامع گردشگری و … در سطح ملی و منطقه ای
  • فعال در حوزه محیط زیست
  • آشنا به مباحث اصول تصمیم‌گیری‌های چند معیاره (فازی، AHP، Topsis و …) و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری، مکانیابی،پهنه‌بندی و درونیابی در محیط GIS، ارزیابی توان زیست محیطی توریسم و اکوتوریسم، ارزش‌گذاری اقتصادی