ارزیابی اثرات زیست محیطی

عوامل افزایش تقاضا برای محیط زیست باکیفیت‌

ر چند دهه ی گذشته انسان با سرعت زیادی در حال پیشرفت در زمینه های مختلفی بوده است و این سرعت باعث رشد زیاد او شده است تا سرعت استفاده ی او از منابع طبیعی و محیط زیست پیرامونش چندین برابر شود. این دخل و تصرف انسان ،فقط به بهره برداری از محیط زیست و منابع طبیعی خلاصه نمیشود و همواره با آلودگی و تخریب و تغییر محیط زیست همراه بوده است. برای بررسی این اثرات و پیش بینی اثرات احتمالی قوانینی پدید آمده است که قبل از اجرای هر پروژه و طرح، جنبه های مختلف زیست محیطی آن را ارزیابی میکنند. ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند گروهی است که طی آن متخصصین مختلف به شناسایی و ارزیابی اثرات مثبت و منفی طرح یا طرحهای توسعه بر بخشهای بوم شناختی، اقتصادی و اجتماعی محیط زیست میپردازند و در صورت پذیرش توسعه موردنظر راهکارهایی جهت کاهش و یا رفع اثرات منفی ارایه میدهند. روشهای مختلف و متعددی برای ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه ها وجود دارد که هر یک از آن ها با توجه به صلاحیت متخصصین، دسترسی به اطلاعات موردنیاز، بودجه، زمان و فناوریهای رایانه ای بر اساس قابلیت استفاده از آنها در یک کشور انتخاب میشوند. در این مقاله سعی شده است تا روشهای مختلف ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفی شوند و در کنار آن مزایا و معایب آنها نیز بیان شوند. هدف از این پژوهش کمک به تحللگران و پژوهشگرانی است که میخواهند در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت کنند.
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کراکینگ بروجن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.