اثر دما بر افزایش تولید دی اکسید کربن

اثر دما بر افزایش تولید دی اکسید کربن

اثر دما بر افزایش تولید دی اکسید کربن

زمین هم مانند تمام موجودات زنده در حال تنفس است و با این عمل به پاکسازی خودش از کربن دی اکسید کمک می‌کند. در حقیقت اکوسیستم‌های روی زمین به تنهایی یک سوم از کربن منتشر شده توسط انسان‌ها را جذب می‌کنند. اما این روند همیشگی نخواهد بود. در مقاله منتشر شده در science advances ، اشاره شده که روند جذب اکسیژن در چند دهه آینده دچار تغییر خواهد شد که نشان دهنده اثر دما بر افزایش دی اکسید کربن است. این به این معنا است که زمین نه تنها کمکی به مبازه با تفییرات آب و هوایی نمی‌کند بلکه آن‌های را تسریع می‌کند.

راه های ارتباطی با شرکت بوم پایش اصفهان

گیاهان در فرایند فتوسنتز دی اکسید کربن را از جو و آب را از خالک گرفته و با کمک نور خورشید به اکسیژن و قند تبدیل می‌کنند. این عمل به نفس کشیدن یا دن در یک اکوسیستم تشبیه می‌شود. در فرایند مقابل سایر موجودات به مصرف این قند‌ها میپردازند و آن‌ها را به کربن دی اکسید تبدیل می‌کنند. این فرایند تنفس نام دارد و در اکوسیستم به بازدم تشبیه می‌شود.

افزایش دما منجر به افزایش سرعت در تنفس و فتوسنتز می‌شود، اما این تغییر در هردو فرایند یکسان نیست. دلیل این تفاوت نوع آنزیم‌هایی است که مسئول این واکنش‌ها هستند. سرعت فتوسنتز به طور کلی تا دمای ۲۵ درجه سانتی گراد رو به افزایش است ولی پس از آن کاهش می‌یابد. این در حالی است که تا دمای ۶۵ درجه سانتی گراد تنفس رو به افزایش است. باتوجه به نکته گفته شده اگگر دمای زمین را کنترل نکنیم خود زمین نیز در جهت افزای دی اکسید کربن عمل می‌کند.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

خوشبختانه اکوسیستم اقیانوس‌ها در جذب دی اکسید کربن موفق‌تر عمل می‌کنند که به لطف جابه جایی کمتر دی اکسید کربن در آب است. در حال حاضر حدود ۴۰ درصددی اکسید کربن توسط دریا جذب می‌شود. ممکن است در آیند ظرفیت اقیانوس‌ها توسط ما انسان‌ها از بین برود، بنابراین باید اثر دما بر افزایش دی اکسید کربن را جدی بگیریم و تلاش کنیم تا دمای زمین بیش از ۲ درجه سانتی گراد یا حتی ۱.۵ درجه سانتی گراد افزایش نیابد.