آلودگی های زیست محیطی

پیشگیری، نمونه برداری و کنترل آلودگی هوا، صوتی، آب، خاک و منظره. استقرار و نصب تجهیزات کنترل و پایش آلودگی ها، مدلسازی آلودگی هوا و کلیه امور مرتبط، تصفیه فاضلاب