آشنایی با تقسیم بندی ارزیابی اثرات زیست محیطی

تقسیم بندی ارزیابی اثرات زیست محیطی

تقسیم بندی ارزیابی اثرات زیست محیطی بر چه اساسی هستند ؟

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) (Environmental Impact Assessment) از نظر تقسیم بندی به انواع زیر تقسیم می گردند :
– مفید یا مضر (مثبت یا منفی).
– کوتاه مدت یا بلند مدت.
– مستقیم یا غیر مستقیم.
– برگشت پذیر یا غیر قابل برگشت.
– اولیه، ثانویه، ثالثیه.
– قطعی، احتمالی – غیر محتمل.
– موقت یا دائمی.
– قابل پیشگیری یا کنترل و غیر قابل پیشگیری و کنترل.
– تجمعی (ترکیبی).
– استراتژیک.
– بویژه مشخص (مهم).

اثرات مفید (مثبت) و مضر (منفی)

 اثرات پروژه بر محیط زیست را که باعث بهبود وضعیت موجود گردد ، اثرات مثبت و اثراتی را که وضعیت موجود را تضعیف و یا بحرانی سازد، اثرات منفی می نامند .

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت

اثراتی را که در زمان کوتاه و سریعاً رخ می دهند را اثرات کوتاه مدت و اثراتی را که ابتدا مشخص نمی گردد و در زمان طولانی بروز می نمایند را اثرات بلند مدت می نامند .

اثرات مستقیم و غیر مستقیم

 اثرات مستقیم ، اثراتی هستند که به طور واضح و به شکل مستقیم بر فاکتورهای زیست محیطی تأثیر می گذارند در حالیکه اثرات غیر مستقیم اثرات، ناشی از عملیات مستقیم بوده و در بلند مدت نمایان می گردند .

اثرات برگشت پذیر و غیر قابل برگشت پذیر

 اثرات برگشت پذیر ، اثراتی هستند که با کارهای مدیریتی با تعدیل فرآیندهای  توسعه اولیه، قابلیت برگشت پذیری دارند ، اما اثرات غیر قابل برگشت ، اثراتی هستند که قابل برگشت پذیری و جبران نمی باشند .

اثرات اولیه ، ثانویه ، ثالثیه

 اثرات اولیه ، اثراتی هستند که در مراحل اولیه عملیات حادث گردیده و تأثیرات محیطی آنها قابل پیش بینی و احتمالاً قابل رویت است .
اثرات ثانویه ناشی از فعالیتهای اولیه و در مدت زمانی پس از بروز اثرات اولیه ظهور می نماید .
اثرات ثالثیه در پی اثرات اولیه و ثانویه خود را نشان می دهد و مدت بروز آن طولانی تر می باشد .

اثرات قطعی، احتمالی، غیر محتمل

  اثرات قطعی ، اثراتی هستند که بروز آنها کاملاً قابل پیش بینی و حتی مشاهده می باشد . اثرات احتمالی ، اثراتی هستند که بروز آنها کاملاً و بطور قطعی ، قابل پیش بینی نمی باشد ، اما احتمال بروز آنها وجود دارد .
اثرات غیر محتمل اثراتی هستند که احتمال بروز آنها بسیار ضعیف و در حد صفر می باشد .

اثرات موقت و دائمی

 اثرات موقت ، اثراتی هستند که در کوتاه مدت بروز نموده و پس از مدتی از بین می روند . اثرات دائمی ، اثراتی هستند که در مدت زمان طولانی و حتی در تمام زمان اجرای طرح ، بر محیط تأثیر گذار می باشند .

اثرات قابل پیشگیری و کنترل و اثرات غیر قابل پیشگیری و کنترل

 اثراتی که با اجرای برنامه های مدیریتی می توان از بروز آنها جلوگیری نمود را قابل کنترل و اثراتی را که نمی توان راه هایی برای پیشگیری ارائه نمود ، اثرات غیر قابل کنترل می نامند .

اثرات تجمعی (ترکیبی)

 اثراتی هستند که می توانند بر محیط زیست تأثیر بگذارند و با ترکیب یک اثر یا گزینه دیگر، اثرات آن افزایش یافته و اثر تجمعی ایجاد می نمایند .

اثرات استراتژیک

 اثراتی هستند که تغییرات مهم در بافت محیط زیست منطقه ایجاد و سبب تغییرات دائمی در منطقه می شوند.

اثرات مشخص (مهم)

 هر اثری که سبب کاهش ظرفیت محیط زیست و به زیر آستانه بردن آن بیانجامد، بعنوان اثرمشخص و مهم شناخته می شود .

مراحل اساسی ارزیابی اثرات زیست محیطی :

 • شرح پروژه پيشنهادي و گزینه های مورد نظر
 •  شرح محيط زيست اجرای پروژه
 •  انتخاب شاخص های زيست محيطي قابل استفاده
 •  پیش بینی ماهیت و وسعت پیامدهای زيست محيطي (کمی، نیمه کمی یا کیفی)
 •  تشخیص مسائل انسانی که در رابطه با پروژه پیش می آیند
 •  ارزیابی اهمیت پیامدها
 •  درج اقدامات اصلاحی در برنامه پروژه (کمی، نیمه کمی یا کیفی)
 •  تشخیص درآمدها و هزینه های زیست محیطی پروژه
 •  تهیه گزارش ارزیابی

در طول ارزیابی اثرات زیست محیطی ، باید بسیاری از مراحل مهم طی شوند و بسیار مهم است که تمام این مراحل به طور کامل انجام شود تا اطمینان حاصل شود که ارزیابی زیست محیطی به درستی انجام شده است .

این چهار فعالیت اصلی مرتبط با  EIA هستند :

 • هدف گذاری
 • در نظر گرفتن دخالت ذینفعان
 • ارزیابی های محیطی
 • جنبه های قانونی مرتبط

تنظیمات سئو توسط شرکت کلینیک 24